สวอท. เฟ้นสุดยอดฝีมือแข่งขันทักษะวิชาชีพ-ประกวดนวัตกรรม

สวอท. เฟ้นสุดยอดฝีมือแข่งขันทักษะวิชาชีพ-ประกวดนวัตกรรม

นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กอศ. มอบหมายให้ตนเป็นประธานเปิดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพเอกชนการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม

โดยมีนายประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สวอท.) และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เป็นเจ้าภาพหลักจัดการแข่งขัน ระดับชาติ กลุ่มภาคกลาง มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 79 แห่ง และนักศึกษากว่า 4,000 คน ร่วมงาน

นายยศพลกล่าวต่อว่า กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวะเอกชน ซึ่งเป็นนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งหวังที่ให้สถานศึกษาอาชีวะเอกชน ได้ร่วมกันผลิตนักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ อย่างมีคุณภาพ

สวอท. เฟ้นสุดยอดฝีมือแข่งขันทักษะวิชาชีพ-ประกวดนวัตกรรม

ซึ่งงานนี้นอกจากจะเป็นการเฟ้นหาสุดยอดฝีมืออาชีวะเอกชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสม ที่จะก่อให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพที่โดดเด่น ได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพควบคู่กับทักษะการใช้ชีวิตในสังคม รวมไปถึงความมีจิตอาสา กล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ดีงามและถูกต้อง และจากการเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ทำให้เห็นว่าปัจจุบันศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนา ทันสมัย ทั้งเรื่องของบุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูดคุยนำเสนอเรื่องราวของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้อย่างคล่องแคล่ว

ด้านนายประเสริฐกล่าวว่า กิจกรรมนี้ ประกอบไปด้วย 1.การจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ของสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง จำนวน 18 จังหวัด มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประมาณ 300 คน มีสถานศึกษาเข้าร่วมเข้าแข่งขัน 79 แห่ง มีประเภทการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขางานต่างๆ จำนวน 11 สาขา เช่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์การตลาด การบัญชี การท่องเที่ยว วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2.การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท แบ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ อาทิ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าร่วมประกวดกว่า 90 ผลงาน และการประกวดอื่นๆ อาทิ ประกวดร้องเพลง การประกวดมารยาทไทย การประกวดกล่าวสุนทรพจน์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ xxlyachts.com

แทงบอล

Releated